فرم درخواست خدمات

فرم درخواست خدمات برای ژنراتور دیزلی و گازسوز

مشخصات درخواست کننده:

نام و نام خانوادگی
سمت
نام شرکت
تلفن
فکس
موبایل
آدرس

مشخصات دستگاه:

نوع دستگاه
برند دستگاه
مدل دستگاه
توان وظرفیت
واحد
سال ساخت دستگاه