چارت سازمانی نما ماد پاسارگارد

 

دیزل ژنراتور , مولد گاز سوز